Sheffield FC a zrod moderného futbalu

Sheffield FC a zrod moderného futbalu

Ke? hovoríme o anglickom futbale, jeho histórii, identite a úrovni, musíme sa pozrie? bližšie na Sheffield FC a jeho vplyv na vývoj moderného výzoru Futbalovej Asociácie a anglického futbalu ako takého.Ke? hovoríme o anglickej športovej revolúcii, za?neme sa bavi? o roku 1863, avšak ke? chceme prís? až k po?iatku moderného anglického futbalu, musíme ís? o pár rokov ešte skôr - presnejšie do roku 1857, kedy vznikol klub Sheffield FC. Futbalová Asociácia vznikla 1863 a s ?ou aj futbal, aký ho poznáme dnes. Predtým sa však najpopulárnejší šport na svete hral napríklad na školách a iných inštitúciách, avšak pod?a vlastných pravidiel a bez akýchko?vek regulácií.Z tohto "chaosu" povstal Sheffield, ktorý je pod?a záznamov"Prvým futbalovým tímom na svete."Je tomu však skuto?ne tak? Pod?a všetkého áno, ke?že sa dajú nájs? zmienky o ?om už v roku 1857, teda v roku, ktorý sa uvádza ako rok vzniku tohto klubu zo severného Anglicka.
Aby však neistoty nebolo málo, pri prechádzaní historických záznamov o Sheffielde z polovice 19. storo?ia nájdeme viac referencií o Sheffield Wednesday - neple?te si ho však s dnešným ú?astníkom druhej najvyššej anglickej futbalovej sú?aže Championship. Wednesday bol v tých ?asoch kriketový, nie futbalový tím. Ke?že bol kriket britským národným športom 19. storo?ia, toto zistenie nie je nijakým prekvapením. Hrá?i, ktorí založili tento klub boli starší chlapci z Sheffield Collegiate School, ktorých do "problematiky" uviedli ich univerzitní profesori. Títo študenti, medzi ktorými boli aj Nathaniel Creswick a William Prest boli skuto?nými spoluzakladate?mi a podnecovate?mi "Sheffieldských futbalových pravidiel."
Najstaršie zachovalé Sheffieldské pravidlá
Sú to práve "Sheffieldské pravidlá", ktoré odlíšili futbal od ostatných športov tých ?ias. Z 11 vtedajších zákonov niektoré nemuseli by? vôbec zmenené, kým ostatné potrebovali výrazný zásah. Napríklad, pri ?ítaní pravidiel narazíme na niektoré, ktoré sa hodia skôr k rugby - chytanie lopty a následná prihrávka rukou. Avšak, také prvky ako stre?ba gólov iba nohou a odstránenie prehnane drsného správania na ihrisku sa v pravidlách udomácnilo až pri vzniku Futbalovej Asociácie.
Športový historik Matthew Taylor nieko?kokrát spochybnil pôvod originálnej "knihy pravidiel."
Napísal, že vplyv národnej školy na Sheffieldské pravidlá je viac než evidentný. Zahrnutie tzv. "drsného" gólu, ktorý je podobný austrálskemu futbalu, bol inšpirovaný Etonovými futbalovými regulami. Na druhej strane sa píše aj to, že Nathaniel Creswick zamietol vplyv akýchko?vek pravidiel národných škôl po tom, ako z nich odkukal nieko?ko bodov vo svojom zozname pravidiel. Sám Creswick popísal pravidlá ako "nezrozumite?né." Absencia pravidla o ofsajde a zavedenie vo?ných kopov je toho jasným dôkazom.
Ke? hovoríme o rivalite, v tej dobe bola tou najvä?šou duel medzi Sheffieldom FC a Hallamom. Hallam bol založený v roku 1860 len pár metrov dolu cestou od svojich mestských rivalov. Noviny ?asto písali o zápasoch medzi týmito dvomi tímami, v roku 1862 napríklad Nottinghamshire Guardian poznamenal v jednej zo svojich správ, že„...zápas sa hral so 14 hrá?mi na každej strane."To je jasný dôkaz toho, že sa používali rozdielne pravidlá naprie? celým Anglickom! Novinári aj na?alej písali o týchto dueloch, o fanúšikoch, ako aj o násilí pri hre - futbal bol už vtedy ve?mi ob?úbeným športom, ale o?ividne sa potreboval zbavi? niektorých "bojových prvkov" ako"búchanie, šmýkanie a hákovanie."Bolo o?ividné, že ak chce futbal napredova? rýchlejšie, musí sa týchto "nerestí" zbavi?.
„Skvelý futbalový zápas v Sheffielde. Sheffield FC sa stretol v zápas s klubom Hallam. Zápas, ktorý zohrali 14 hrá?i na každej strane, sa odohral v sobotu v Hyde Parku. Divákov bolo približne 700 a ich hlasné skandovanie a pokrikovanie dával jasne na známos?, že si užívali zápas. Nieko?ko nepríjemných incidentov však išlo proti zdraviu hrá?ov, takže by bolo pravdepodobne ove?a lepšie, keby sme niektoré pravidlá povo?ujúce hákovanie, kopanie a udieranie päs?ou vybrali pre? z pravidiel,"písalo sa toho ?asu v novinách.
Zápasy medzi týmito súpermi sa hrali s až bezcitnou intenzitou - v roku 1862 sa napríklad kapitán Sheffieldu Nathaniel Creswick ocitol v prudkej hádke s hrá?om Hallamu a oddelil ich až jeden zo starších fanúšikov. Už existujúca rivalita a nárast po?tu fanúšikov položili základy vzniku nových futbalových tímov, ktoré hrali pod?a Sheffieldských pravidiel. To, ?o Sheffield skuto?ne vytvoril, bola skuto?ná futbalová kultúra, ktorej narastala popularita aj samotná úrove?. Avšak, ke?že pravidlá na severe Anglicka sa podstatne líšili od tých na vysokých školách a v samotnom centre Anglicka, v Londýne, jedno bolo jasné - nie?o bolo treba urobi?.
Je prekvapením, že stretnutie v roku 1863 obsahovalo aj diskusie o nezrovnalostiach v pravidlách všetkých futbalových inštitúcií. The Sheffield and Rotherham Independent potvrdil dohodu a poznamenal, že „je viac než žiaduce, aby bola Futbalová Asociácia vytvorená, aby zjednotila tieto pravidlá a prispela tak k vzniku jednotného britského futbalu."Jedenás? národných škôl a futbalových klubov sa stretli, aby sa dohodli na tom, ako bude táto hra skuto?ne hraná v celej Ve?kej Británii. Hlavným bodom debaty Futbalovej Asociácie bolo, ?i ponecha? narábanie s rukami a kopanie.
„Futbal práve dostáva pozornos?, akú si zaslúži. Futbalové inštitúcie sa zišli, aby predebatovali, ktoré pravidlá budú jednotné pre všetky kluby vo Ve?kej Británii a Futbalová Asociácia bola vytvorená, aby túto zmenu a jednotu zastrešovala a viedla."
Napriek tomu, že sa na ostrovoch vytvoril prvý profesionálny futbalový klub, rozdielne pravidlá znamenali, že sa zápasy hrali naj?astejšie pod?a pravidiel domácich tímov. Napríklad, potom, ako bola vytvorená FA, zápasy medzi Sheffieldom a londýnskymi klubmi sa hrali pod?a pravidiel oboch súperiacich strán. Sheffield sa oficiálne pripojil k FA v roku 1863, avšak pokra?oval v hraní pod?a vlastných - Sheffieldských - pravidiel. Obe pravidlá - tak Sheffieldské, ako aj tie Futbalovej Asociácie - pokra?ovali v pôsobení až do 70. rokov 19. storo?ia. Vznikom FA Cupu však pravidlá Futbalovej Asociácie získali na kredite, za?ali sa používa? celoštátne a Sheffieldské pravidlá boli používané ?oraz menej. Nakoniec však pri zvýšení profesionality futbalu, do ktorého sa nalievalo ?oraz viac pe?azí, už Sheffield nemohol konkurova? tým najlepším.
Rola Sheffieldu v budovaní britského futbalu nemôže by? nikdy plne pochopená, avšak je nepopierate?ná. Šes? rokov predtým, než boli položené základy anglickému futbalu, sa už v Sheffielde hral ten pod?a ich futbalových zákonov. Preto patrí tomuto tímu zo severu Anglicka osobitná pozornos?.
Foto: Reuters

Mohlo by vás zaujímať

Premier League - žreb sezóny 2019/20

Premier League - žreb sezóny 2019/20

Kompletný žreb anglickej najvyššej súťaže pre sezónu 2019/20.

Premier League sa vráti 17. júna zápasom Manchesteru City a Arsenalu

Premier League sa vráti 17. júna zápasom Manchesteru City a Arsenalu

Reštart anglickej Premier League je naplánovaný na 17. júna. V tento deň by sa mali odohrať dve ligové dohrávky - Manchester City vs Arsenal a Aston Villa vs Sheffield United.

Dátum reštartu Premier League sa dozvieme do konca týždňa

Dátum reštartu Premier League sa dozvieme do konca týždňa

Vláda schválila ďalšiu fázu reštartu súťaže, ktorá zahŕňa kontaktný tréning v 12-členných skupinách.