Pohľad do zákulisia futbalových prestupov. Ako to celé funguje ?

Pohľad do zákulisia futbalových prestupov. Ako to celé funguje ?

Je to ?as v roku, kedy nájdete na internete nespo?ítate?né množstvo "zaru?ených" informácií a špekulácií, viac ako hocikedy inokedy. Fanúšikovia ale tieto správy ?ítajú ve?mi radi a následne si vymýš?ajú svoje špekulácie, rovnako ako pracovníci rôznych internetových serverov.Kluby sú spájané so svetovými hrá?mi z iných klubov. Ak hrá? nenastúpi, okamžite sa vynorí bublina, že nemá dobrý vz?ah s trénerom a ?rtá sa prestup. Tie najbohatšie manažmenty sú ochotné utrati? desiatky, niekedy až stovky miliónov za jedno prestupové obdobie, len aby urobili svoj tím lepším a konkurencieschopnejším. Kde sa to však celé za?ína ?

Skaut

Áno, tento muž to celé odštartuje. Jeho práca je ve?mi náro?ná a namáhavá, málo spánku, presuny z miesta na miesto, trávenie hodín na tribúnach a práca na poznámkach o tom-ktorom borcovi. A vôbec to nie je len o jednom zápase. Skauti sú síce zvä?ša zamestnaní ako pracovníci klubu, okrem sledovania hrá?ov však prakticky nemajú skoro žiadne informácie, ?o sa deje v ich klube. Ke? sa majite? klubu a manažér dohodnú, že idú daného hrá?a kúpi?, ?lovek, ktorý samotný talent hrá?a odhalil, o ni?om nevie."Ni? nám nepovedia jediná vec, ktorú viete, je to, že získali hrá?a, ktorého ste pozorovali 3-4 mesiace,"hovorí skaut West Hamu Sandy Byers, ktorý pôsobil napríklad v Manchestri United 14 rokov a pracoval po boku najlepšieho manažéra na Britských ostrovoch v histórii, legendárneho Škóta Sira Alexa Fergusona."Nezvyknú nám poveda?, ?o sa deje. Držia karty zatvorené, pretože vedia, že ?udia rozprávajú. Po?ujete šepot, ale my sme nepotrební, pretože naša práca sa skon?ila nieko?ko mesiacov predtým. Hrá?a sme sledovali ve?akrát predtým,"pokra?uje Byers. Skauti tiež nevedia, aký post sa v klube rieši, s kým sú rozbehnuté rokovania. Ich jedinou úlohou je ís? a sledova? mladé talenty, nezamera? sa na jedného, ale robi? si poznámky o každom, ?i už je to kvalitný hrá? alebo takmer bez potenciálu. Taktiež nesta?í report jedného skauta, vždy ich treba viac."Ak majú traja z nás skuto?ne dobré reporty na nejakého chlapca, bu? manažér alebo jeho asistent sa vydá na cestu a hrá?a si sám pozrie."Hrá? síce môže by? identifikovaný ako možný cie? pre klub, rozhodujúce slovo má však vždy manažér a ?lovek vybavujúci transfery. Sandy Byers v rozhovore pre internetový server Bleacher Report uviedol pekný príklad."Wilfried Bony. Na tohto hrá?a som urobil pä? reportov ešte v ?ase, ke? hrával za Vitesse Arnhem. Bol surový, ale publikum ho milovalo. Ak by prišiel do West Hamu, tu by ho milovali tiež. Vedenie mi odpovedalo slovami, že nemá žiadnu techniku. Moja odpove? bola taká, že bol najlepší strelec v lige v dvoch po sebe idúcich ro?níkoch. Odvetili mi, vraj v Holandsku sa hrá inak, takže nie."Dôležité je tiež spojenie skaut - agent. Agenti sú si vedomí, že musia by? v kontakte so skautmi a naláka? k nim kvalitných hrá?ov. Hovoria:"Ak dokážeš tohto hrá?a ku mne pretla?i?, bude ti dobre."Samozrejme, tým sa myslia iné záležitosti, tj. dovolenka a vo?ný ?as a peniaze, ktoré sa z každého prestupu rozde?ujú na viacero ?astí. Práca skauta je teda ve?mi zaujímavá, ?astokrát aj zábavná, pretože niekto bez futbalových znalostí túto robotu nemôže vykonáva?. No na druhej strane si vyžaduje ve?kú chu?, trpezlivos? a lásku k futbalu.

Hrá?sky agent

K tomuto sa vyjadril jeden nemenovaný agent s klientmi v škótskej ?i anglickej lige."Pochopite?ne, rozprávame sa so skautmi, potrebujeme ich, aby sledovali našich hrá?ov. Naša práca ale netrvá len po?as troch prestupových mesiacov v roku, za?ína sa 2-3 mesiace pred za?iatkom transferového obdobia,"rozhovoril sa. Cie? pre skauta je priláka? agenta na zápas jeho klienta, aby ho videl priamo v akcii. Hrá?sky agent si to ?asto síce predstavuje jednoducho s vidinou zárobku za prestup svojho klienta inam, ale nie je to také ?ahké. Povolenie musí da? samotný klub so súhlasom manažéra. Pod?a agentov je rokovanie medzi dvoma klubmi až tou poslednou ?as?ou sklada?ky pred samotným prestupom. Agenti sa tiež zaoberajú telefonátmi priamo do vnútra klubov, aby zistili, aký post chce daný man?aft posilni?. A toto sa deje už tri ?i štyri mesiace pred otvorením prestupového okna. Ak sa to agentovi podarí, tak ur?itým klubom, kde by jeho klient pasoval, za?ína posiela? informácie. To sa deje taktiež mesiace pred za?iatkom transferového obdobia. Pri rokovaniach ale môžu prís? aj problémy oh?adom dohodnutia sa na osobných podmienkach ako sú bonusy, výplatná prestupová klauzula, za ktorú môže hrá? neskôr prestúpi? inam. Ak tieto veci trvajú príliš dlho, potom sú médiá manipulované a vymýš?ajú si kadejaké špekulácie a nepodložené informácie. Spovedaný agent sa zasmial pri otázke, ?i si myslí, že on a jeho kolegovia majú reputáciu chamtivcov."Pozrite sa, každý hrá? má agenta a bez nás by sa žiadne obchody neuskuto?nili. Niektorí zarábajú absurdné peniaze, ale to je menšina z nás. V nižších ligách, napríklad v tretej najvyššej v Anglicku, agent možno zarobí pä? percent, tj. cca pä? tisíc libier ro?ne zo základného platu hrá?a. Viete, že sú tu peniaze pre agentov, ktoré niektoré kluby nie sú ochotné zaplati?. Preto s niektorými klubmi nebudem rokova? nikdy ani ja."Pri zamyslení sa má opýtaný agent s?asti pravdu, pretože hrá? nie je žiaden ekonóm a vo finan?nej otázke sa vyzná iba zbežne. Niektorí z týchto pánov ale berú za prestupy svojich klientov nehorázne ve?ké peniaze, všetkým kra?uje Jorge Mendes, ktorý má pod svojou kuratelou hrá?ov ako Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Angel Di María, Radamel Falcao, Diego Costa ?i Eliaquim Mangala. Mendes len v lete 2014 zarobil za prestupy hrá?ov do Manchestru United neuverite?ných 20 miliónov libier.

Klubový agent

Seb Ewen. Má 35 rokov a túto funkciu vykonáva už 10 rokov. Pracuje pre kluby, pomáha im preda? hrá?ov, ktorí sú nechcení klubom, nepadli si do oka s trénerom, chcú hra? bližšie k domovu a  existuje ?alších sto a tisíc dôvodov."Bežné vnímanie je také, že agenti pracujú len a len pre hrá?ov. Spo?iatku som nemal vo futbale žiadem background, musel som prís? s nie?ím odlišným. Reprezentujete aj hrá?ov, ale býva ?ažké rokova? s hrá?om, ktorý má 19 a zarába 40 tisíc libier mesa?ne. Ak by ste to?ko zarábali mesiac ?o mesiac, ako by ste sa správali? Ak hrá? dostane 20 tisíc týždenne a nehráva, to robí rovný milión. Ja sa snažím nájs? nejaké kluby, ktoré h?adajú krátkodobé posily."Z ?asu na ?as sa ale môžu sta? aj chyby spôsobené klubom alebo manažérom. Avšak, ?asto padajú sumy, ktoré vyvolajú vlnu kriku a kritiky, bu? ide o malú ?iastku, alebo naopak, o ve?mi vysokú. V danom momente sa ale posudzuje aktuálna forma a výkony. Ak sa hrá? chytí a jeho cena stúpne, potom sa vraví o chybe, ktorú jeho predošlý klub nemal urobi?. To však v momente, kedy prestup prebieha, nemôže nikto ovplyvni?.

Manažér

"Nikdy som nemal rád prestupové okno,"hovorí Kevin Blackwell, bývalý manažér Leedsu United, Lutonu Town ?i Crystalu Palace, kde opustil tím po Neilovi Warnockovi, ktorý videl, aký dopad môže ma? na samotného manažéra nevydarené prestupové okno."Ke? bol Tony Pulis v Crystale Palace nezískal top ciele, aké si ur?il. Preto bol nútený získa? to, ?o zostalo. Nie je to jeho chyba, no a po tom všetkom cítil, že nemôže pokra?ova?. Ak ste manažér a nedokážete splaši? hrá?ov, akých si vyhliadnete, tak máte problém,"pokra?uje Blackwell. Vo vä?šine klubov manažér odovzdá majite?ovi klubu, vedúcemu prestupov zoznam hrá?ov, ktorých chce získa?. Na každú pozíciu sú tam povä?šine po tri mená. Potom je  na vrchných predstavite?och, aby posilu získali. Panika môže nasta?, ak si uvedomia, že nie sú jediným tímom, ktorý sa o hrá?a zaujíma."Zažil som prípady, kedy som musel kúpi? hrá?ov z ve?mi nízkych pozícií na mojom zozname. Urobili sme všetko, ?o bolo v našich silách, ale napokon sme museli upriami? pozornos? až na šiesteho hrá?a v poradí. A bola to pohroma. Svojimi výkonmi na našu ligu nesta?il a sotva vôbec hrával."Blackwell priznal, že hrá?i, ktorých získal Tony Pulis, neboli pripravení hra? na najvyššom leveli. No a manažér Pulis bol z toho frustrovaný."Tony mal 5-6 cie?ov na úto?níka, pretože tí jeho nedávali góly. Je to celkom frustrujúce, ke? na vás fanúšikovia kri?ia: "nevieš, ?o robíš." A fanúšikovia vôbec nemajú tušenia, ako to celé bolo."Takže, ak skaut nájde talent ?i správneho hrá?a, manažér si všetko overí, ?alej je to na predsedovi predstavenstva, aby všetko dotiahol.

Predseda predstavenstva klubu

Niekdajší predseda klubu z tretej najvyššej ligy v Anglicku sa o celom prestupovom okne rozhovoril.  Pod?a neho je ?lovek v jeho pozícii na tom ešte ?ažšie ako manažér."Ak je manažér pod tlakom, ?o potom ja a moji kolegovia ? Transferové okno je najintenzívnejšie a najradostnejšie obdobie v roku. Musím sa hrá?ov zbavi? a potom prinies? nových. Prestupové obdobie je najvä?ším testom medzi predsedom a manažérom. Musí vám veri?, že dokážete získa? hrá?ov na zozname. Ak sa to nepodarí, po uzavretí okna sa ve?a vz?ahov poškodí nato?ko, že jeden z dvojice klub opustí."Ak sa po?as rokovaní vyskytnú problémy, predseda má za úlohu ich vyrieši?. Rokuje s agentom hrá?a o všetkých podmienkach, plate hrá?a, podieli pre agenta na prestupe. Samotný predseda ale zárove? rokuje s nieko?kými hrá?mi naraz, pretože ís? postupne po zozname a vyškrtáva? si neúspešné rokovania môže prinies? situáciu, že zatia? ?o rokuje s top cie?om na zozname, tí, ktorých má za ním, prestúpia inam a napokon ostanú o?i pre pla?."Robíme na viacerých hrá?och naraz. Ak váš top cie? nevyjde, musíte by? pripravení skonsolidova? sa a presunú? sa k ?alšiemu hrá?ovi.Dá sa teda poveda?, že práve predseda zabezpe?ujúci prestupy, je pod najvä?ším tlakom po?as hektických mesiacov, kedy sa môžu hrá?i presúva? do iných klubov.

Hrá?

Michael Duberry veril svojmu agentovi, ktorý presne vedel, ?o niekdajší stopér Chelsea, Leedsu ?i Stoke City potreboval. Dohromady prestúpil osemkrát za celkových 5,3 milióna libier."Nikdy som sa nemusel obáva?, môj agent sa o všetko postaral. Vedel, ?o potrebujem. O pár dní neskôr mi zavolal a povedal hotovo, môžeš podpísa? zmluvu. Agent vie, ?o treba robi?, len to musíte všetko necha? na ?om a veri? mu,"popísal celú situáciu ?oskoro 40-ro?ný bývalý stredný obranca. Duberry priznáva, že obdobie prestupov je zúrivým pre každého z hrá?ov, ktorému je povedané, že bude možno o neho záujem. Jediným spôsobom, ako sa všetkému tlaku vyhnú?, je na to nemyslie?. Hrá?i sa nad špekuláciami nepozastavujú, je to len práca médií. Ak chce nejaký klub hrá?a, tak ho jednoducho získa.."Agent vám iba povie, že aké kluby sa môžu o vás zaujíma? a tým  sa to kon?í. Nemusíte sa o iné veci stara?, ak sa rokovanie rozbehne, prípadne sa posunie niekam ?alej, povie vám o tom. Všetky moje prestupy boli ?ahké a v podstate rýchle. Dostal som telefonát od agenta, stretol som sa s Tonym Pulisom, vrchným predstavite?om klubu a za dva dni bolo všetko hotové,"hovorí jasnou re?ou Dubbery. Duberry si ale spomína, že nie všetky rozhovory s manažérmi boli také, ako si predstavoval. ?asto vraj hovorili o hrá?och, ktorých chceli prinies?, ukázali tréningový komplex a tým to asi kon?ilo. Pod?a Duberryho, rovnako ako pod?a ve?kej vä?šiny ?udí pohybujúcich sa vo svete futbalu, je hlavne záver prestupového obdobia najmä pre fanúšikov. Sky Sports sa v posledný de? doslova vyžíva."V poriadku, sú chlapci, ktorí chcú prestúpi? a je to pre nich požehnanie, že odídu inam. No vo ve?kej miere je prestupový záver ur?ený pre fanúšikov, tí majú radi toto obdobie najradšej. Tiež pracovníci Sky Sports stojaci pred centrálami klubov, pozorujúci, ?i sa v kancelárii ešte svieti alebo nie. Udeje sa nejaký prestup?"Ako môžeme vidie?, hrá?i všetko nechávajú na svojho agenta, ktorému plne dôverujú. Povedia mu svoje požiadavky a je to na ?om, ?i ich dokáže splni?.

Komisia potvrdzujúca prestupy

Ak sa nie?o deje v kanceláriách klubov aj po absolútnom závere prestupového termínu, tj. pár minút po skon?ení okna, ide ?asto o ?akanie na potvrdenie o prestupe, ?i sa stihol v správnom ?ase. Žiaden prestup totiž nemôže prebehnú? bez oficiálneho schválenia tejto komisie. V roku 2010 sa to stalo povinnos?ou pre všetky ?lenské krajiny FIFA. Predtým, ako sa transfer stane platným a Twitter zaplnia správy s hlavi?kou "done deal" (prestup hotový), posledné slovo má ve?ká komisia FIFA. Klub musí predloži? správu, v ktorej je uvedená napríklad suma za prestup, iné finan?né záležitosti, ?i d?žka kontraktu. Všetko toto trvá skontrolova? 7-10 minút, a ak sa dokumenty od dvoch rokujúcich klubov nezhodujú, prestup padne, resp. kluby musia za?a? odznova.Medzinárodná komisia kontroluje každý jeden prestup, ?i ide o jedného z najlepších hrá?ov sveta alebo o amatéra v ôsmej anglickej lige."Náš rekord je 371 schválených prestupov v jeden de? a je to veru riadne šialenstvo, sme zaneprázdnení, v zime to býva cca 4 000 prestupov,"objasnil situáciu generálny manažér komisie Mark Goddard. Ak ste sa dostali až na koniec tohto ?lánku, pevne veríme, že vám pomohol zisti?, ?o sa po?as hektického obdobia, a nielen po?as júla, augusta a januára deje. Prestupy prebiehajú celkom inak ako môžu by? spracované na po?íta?ových hrách a stojí za nimi kopa práce. Foto: Reuters

Zdieľanie článku

Komentáre